İçeriğe geç

Makaleler

Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecesine Sahip Olan Bankaların Kantitatif Verilerinin İstatistiksel Analizi“, (Ahmet GÖKÇEN ile birlikte), Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi (Econlit-ULAKBIM), 2011, Cilt XXXI, sayı 2, s.345-366.

Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi“, Hacettepe Üniversitesi Sosyoekonomi Dergisi (Econlit-ULAKBİM), Ocak-Haziran 2013, Sayı 19, s.277-294.

Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi“, ( Sema ULUTÜRK AKMAN ile birlikte), İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Mayıs 2013, Sayı 18, s.116-133.

Finansal Oranlar ve Borsa Performans Oranları İlişkisi: İMKB’ de İşlem Gören Bankaların Kanonik Korelasyon Analizi“, ( Mustafa TEKİN ile birlikte), Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi (Econlit-ULAKBIM), 2013, Cilt 34, sayı 2, s.317-329.

Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’ nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü“, ( Kadir TUNA ile birlikte), Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (ProQuest), Güz 2013, Sayı 2, s.185-198.

Kredi Hacminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolünün İncelenmesi: Türkiye Örneği“, (Kadir TUNA ile birlikte), Journal of Financial Researches and Studies, 2013, Cilt 5, Sayı 9, s.139-150.

Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı“, (Mürüvvet PAMUK ile birlikte), Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (Index Copernicus – EBSCO), 2014, Cilt 2, Sayı 2, s.77-90.

Organizational Commitment: An Empirical Investigation of Scholars in Turkish Public Universities“, (Mustafa TEKİN ve Emir KAYACAN ile birlikte), Ekonometri ve İstatistik Dergisi (Index Copernicus), 2014, Sayı 21, s.69-80.

Türkiye’de Planlı Kalkınma Döneminde İktisadi Büyüme ve Nüfus Artışı İlişkisinin Ekonometrik Analizi“, (Emir KAYACAN ve Ömür URAS ile birlikte), İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (Index Copernicus), 2015, Cilt 3, Sayı 2, s.69-77.

Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Özelliklerinin İncelenmesi“, (Sema ULUTÜRK AKMAN ile birlikte), Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi (Econlit-ULAKBIM), 2015, Cilt XXXVII, Sayı 1, s.217-232.

Türk Bankacılık Sektöründe Çalışanların İş Tatminin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma“, ( Arif SALDANLI ile birlikte), İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi (Index Copernicus), Aralık 2015, Sayı 23, s.94-111.

Job Satisfaction: An Empirical Investigation of Scholars in Turkish Universities“, (Emir KAYACAN, Sema ULUTÜRK AKMAN, Muhammed TIRAŞOĞLU ile birlikte), Journal of Applied Research in Finance and Economics, Vol 2, No 1, 2016, s. 8-17.

The Determinants of Stock Prices: Evidence from the Turkish Banking Sector”, (Arif SALDANLI ve Mücahit AYDIN ile birlikte), Theoretical and Applied Economics (Econlit-RePec), Vol 24, No 1 (610), Spring, 2017, s. 179-186.

Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerinin Eğilimleri Üzerindeki Etkileri“, (Sema ULUTÜRK AKMAN ile birlikte), Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (Index Copernicus – EBSCO), Nisan, 2017, Cilt 5, Sayı 2, s. 309-318.

“Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi”, (Arif SALDANLI ve Murat ŞEKER ile birlikte), Alphanumeric Journal, 2017, Cilt 5, Sayı 1, s. 37-44.

Müşteri Bağlılığının Ölçülmesi: Cep Telefonu Pazarı Üzerine Bir Uygulama“, (Mücahit AYDIN ile birlikte), Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2018, Cilt 32, Sayı 3, s. 773-791.

Examination of the Role of Health Expenditures on Economic Growth: Empirical Evidence From Turkey“, (Sema ULUTÜRK AKMAN ile birlikte), Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi, 2018, Cilt 7, Sayı 3, s. 141-146.

1963-1994 Yılları Arasında Türkiye’de Gerçekleşen Grevleri Etkileyen Faktörlere İlişkin Ekonometrik Bir Model Önerisi“, (Sayım YORGUN ve Meltem DELEN ile birlikte), Çalışma ve Toplum Dergisi, 2018, Sayı 59, s.1903-1920.

Payların Halka Arzında Kullanılan Yöntemin Şirket Değeri Üzerine Etkisi” , (İbrahim SIRMA ve Arif SALDANLI ile birlikte), Siyaset, Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 2018, Cilt 6, Sayı 4, s.43-49.

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Ölçülmesi“, (Irmak ARSLAN ile birlikte), İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019, Sayı 8, s.767-784.

Bilinçli Farkındalığın Öznel Mutluluk Üzerine Etkisinde Benlik Saygısının Aracı Rolü: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, (Irmak ARSLAN ile birlikte), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2020, Cilt 51, Sayı 51, 95-115.

İstatistik Kaygı Ölçeğinin (SAS) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi“, (Sema ULUTÜRK AKMAN ve Ege YEŞİLALTAY ile birlikte), İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021, Cilt 8, Sayı 1, 1-14.

Introducing the Moniac: Its Historical Process in the Istanbul University Faculty of Economics“, (Nazan SUSAM ve Nurtaç YILDIRIM ile birlikte), İstanbul İktisat Dergisi, 2021, Cilt 71, Sayı 1, 1-19.

Atıflar:

“Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi” başlıklı çalışma için

1- Özdemir, A. ve Demireli, E. (2013). Ağırlık Kısıtlı Veri Zarflama Analizi ile Mevduat Bankalarının Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama. International Journal of Management Economics and Business, Vol. 9, No 19.

2- Buğan, Mehmet F. (2015). Katılım Bankaları ile Konvansiyonel Bankaların Etkinliklerinin VZA ve Malmquist TFV Endeksi ile Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi.Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.

3- Torun, N. K. ve Özdemir, A. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 33, s. 129-142.

4- Şahin, G. , Gökdemir, L. ve Doğan Öztürk (2016). Global Crisis and its Effect on Turkish Banking Sector: A Study with Data Envelopment Analysis, 5th Istanbul Conference of Economics and Finance, Procedia Economics and Finance, Volume 38, p. 38-48

5- Çelik, T. (2016). Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008 – 2014. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, s. 1-12.

6- Yüksel, S. vd. (2016). Comparing the Efficiency of Turkish and Azerbaijani Banks: An Application with Data Envelopment Analysis, International Journal of Economics and Financial Issues, 6 (3), s. 1059- 1067.

7- Bayram, N. (2016). Veri Zarflama Analizi ve Toplam Faktör Verimliliği: Aracı Kurumlar Üzerine Bir Uygulama, Verimlilik Dergisi, Sayı 2, s.7-44.

8- Sahin, Guller vd. (2016). Global Crisis and Its Effect on Turkish Banking Sector: A Study with Data Envelopment Analysis, Istanbul Conference of Economics and Finance (ICEF 2015), 22-23 October 2015, İstanbul, Turkey, s.38-48.

9- Öksüzkaya Ö. ve Atan, Murat (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Etkinliğinin Bulanık Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Sayı 18, Cilt 1, s. 355-378.

10- Abacıoğlu, S. ve Ünal, İ. H. (2017). Veri Zarflama ve Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ile Şirketlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi: Dokunma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 12, s.1-19.

“Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecesine Sahip Olan Bankaların Kantitatif Verilerinin İstatistiksel Analizi” başlıklı çalışma için

1- Hazar, A., Babuşçu, Ş. ve Köksal, M.O. (2013). Bankaların Finansal Bünyelerindeki Erken Uyarı Göstergelerine Farklı Bir Bakış Açışı 1992-2001 Dönemi Türkiye Örneği. 17. Ulusal Finans Sempozyumu, 23-26 Ekim 2013, Muğla, s.191-200.
2- Aydın, D. ve Başkır, M. B. (2013). Bankaların 2012 Yılı Sermaye Yeterlilik Rasyolarına Göre Kümeleme Analizi ve Çok Boyutlu Ölçekleme Sonucu Sınıflandırılma Yapıları. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 5-6, s.29-47.

3- Karagül, K. (2014). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Firmaların Destek Vektör Makineleri Kullanılarak Sınıflandırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 20, Sayı 5, s.174-178.

4- Gündoğdu, A. (2016). Bankaların İtibar Riski ve Türk Bankacılık Sisteminde İtibar Riskine Dair Vakalar. Journal of Finance & Banking Studies, 5(2), Special Issue, 37-45.

“Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi” başlıklı çalışma için

1-Tuncer, B. ve Gavcar, E. (2014). Havalimanı Terminal Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:2, Sayı 6, s.183-211.

2-Taştekin, O. (2013). Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları – Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği-. Usul Dergisi, Sayı 19, s.139-184.

3- Özkan, F. ve Aksoy, C. (2015). Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulaması, Gaziantep İlinde Bir Alan Araştırması, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, s. 283-305.

4- Doğanalp, B. (2016). Bulanık Çok-Kriterli Karar Verme ile Öğretim Üyesi Değerleme Çalışması. Kastamonu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 12, s. 498- 517.

5- Güner, H. ve Korkmaz, A. (2017). KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi-Girişimcilik İlişkisi: Eğitim Alıp İş Kurmayanlar Üzerine Bir Araştırma, Şeker-İş Dergisi, s.155-182.

6- Aksu, M. vd. (2017). Perception of University Students towards Quality of Service: Sample of Onsekiz Mart University, Çanakkale, International Journal of Business and Social Science, Vol. 8, No. 4, s.166-174.

7-  Baş, M. ve diğerleri (2017). Spor İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, s.1-11.

8- Erturgut, R. ve Gürler, H. (2016). Burnout Levels Among Senior Students in Applied Sciences Faculties: An Empirical Analysis in Turkey. The 9th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, 4-6 November 2016, Seville, Spain.

9- Ada, Sefer vd. (2017). An Evaluation of Service Quality in Higher Education: Marmara ve Niğde Ömer Halisdemir Universities’ Department of Education Students, Universal Journal of Educational Research, 5 (11), s. 2056-2065.

“Finansal Oranlar ve Borsa Performans Oranları İlişkisi: İMKB’ de İşlem Gören Bankaların Kanonik Korelasyon Analizi” başlıklı çalışma için

1-Kula, V. ve Baykut, E. (2013). Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Almanın Mevduat Bankalarının Performansına Etkisi: BİST Örneği. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 15(2), s.121-136.

2- Başarır, Ç. ve Ülker, Y. (2015). Relationship Between Financial Performance of Banks and Stock Revenues: Panel Data Analysis. Journal of Applied Finance & Banking, vol. 5, no. 5, s. 171-183.

3- Özen, E. vd. (2015). TOPSIS Performance Evaluation Measures and Relation Between Financial Ratios and Stock Returns. Journal of Economics, Finance and Accounting, Vol. 2, Issues 4, s.482-500.

4- Şişman, A. ve Karaca, H. (2016). Kriz Dönemlerinde Optimal Portföy Seçimi: BİST 100 Uygulaması. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, s. 51-63.

 “Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’ nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü” başlıklı çalışma için 

1-Özçelik, F. ve Öztürk, B. A. (2014). Evaluation of Banks’ Sustainability Performance in Turkey with Grey Relational Analysis. Journal of Accounting & Finance, (63), s.189-210

2- Güneysu, Y. , Er, B. ve Ar, İ. M. (2015). Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri ile İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, s.71-93.

3- Karaatlı, M. vd. (2015)Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Yaşanabilir İllerin Sıralanması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, s. 215 – 228.

4- Karaatlı, M. vd. (2015). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir Uygulama. Social Sciences Research Journal, Vol. 4, Issue 2, s.176-186.

5- Meydan, C. , Yıldırım, B. F. ve Senger, Ö. (2016). BİST’te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69, s. 147-167.

6- Karadeniz, E. vd. (2016). Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 9, Sayı 44, s.1117-1134.

7- Oral, C. (2016). Financial Performance Evaluation of Sport Clubs Traded in Borsa Istanbul by Using Grey Relational Analysis. International Journal of Economics and Finance, Vol. 8, No. 5, s.293- 299.

8- Çalışkan, E. ve Eren, T. (2016). Bankaların Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Bil. Tek. Derg., Cilt 6, Sayı 2, s.85-107.

9- Gülen, M. (2015). Bankacılık Sektöründe Kamu ve Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çorum.

10- Ünal, S. vd. (2017). “The Financial Performance of Ceramic Industry Companies Listed in Borsa Istanbul: An Application of Grey Relational Analysis”, Recent Studies in Economics, ISBN: 978-83-943963-3-6, s.235-242.

11- Karadeniz, E. vd. (2017). Türk İmalat Sektöründe Finansal Performansın Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İmalat Alt Sektör Bilançolarında Bir Araştırma, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, s. 161-184.

12- Avcı, Selen vd. (2017). Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile En İyi Konaklama Yeri Seçimi. 7th International Conference of Strategic Research on Social Sciences and Education, 13-15 October 2017, Antalya, Turkey, s.187-196.

Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımıbaşlıklı çalışma için

1- Cebeci, E., Algan, N. ve Cankaya, S. (2015). The Returns of the Education in the Context of Micro-macro Analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, s.916-925.

2- Bozkurt, C. (2015). Türkiye’de Bilgi-İletişim, Eğitim, Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ampirik Bir Yaklaşım. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s.45-56.

3- Sarıbaş, S. ve Babadağ, G. (2015). Temel Eğitimin Temel Sorunları. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3(1), s.18-34.

4- Gövdeli, T. (2016). Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz, 9(3), s.223-238.

5- Ömür, Ö. M. ve Giray, F. (2016). Kamusal Mal ve Hizmet Olarak Eğitim Hizmeti ve Harcamaları: Türkiye ve Diğer OECD Ülkeleri Karşılaştırması, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, s.129-160.

6- Kolçak, M. ve Kabalak, A. Y. (2017). Kısa Dönemde Sosyal Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki, 29/28 OECD Ülkesi için Panel Veri Analizi (1998-2012), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19/1, s.1-19.

7- Akar, H. (2015). Farklılaşan Refah Ölçüm Yöntemleri ve Eğitim Açısından Türkiye’nin Değerlendirilmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 52, Sayı 606, s.23-39.

8- Ünsal, M. E. (2017). Eğitim, Sağlık ve Ar-Ge Harcamalarının İşgücü Verimliliği Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi, Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 17-28.

9- Durmuş, Savaş (2017). Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 54, Sayı 629, s. 9- 18.

10- Recepoğlu, M. ve Zuhal, M. (2017). Türkiye’de Eğitim Yatırımları ile Yerel Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bölgesel Dinamik Panel Nedensellik Analizleri. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(8), s.1-11.

“Kredi Hacminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolünün İncelenmesi: Türkiye Örneği” başlıklı çalışma için

1- Tıraşoğlu, M. ve Yıldırım Tıraşoğlu, B.  (2015). Hisse Senetleri, Banka Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, s.21-30.

2- Ümit, A. Öznur (2016). Türkiye’de Ticari Açıklık, Kredi Hacmi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Çoklu Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s. 471-499.

3- Özaktaş, F. D. (2016). Finansal Piyasa Gelişmesi mi Büyümeyi Tetikler, Büyüme mi Finans Piyasalarını Geliştirir? Türkiye Üzerine Bir Deneme. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), s. 75-88.

4- Yüksel, S. ve Adalı, Z. (2017). Farklı Kredi Türlerinin Ekonomik Büyümeye Olan Katkısının Belirlenmesi: Toda Yamamoto Analizi ile Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Politik Ekonomik Kuram, Cilt 1, Sayı 1, s. 1-21.

“Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı çalışma için

1- Memduhoğlu, H. B. ve Şahin, M. (2017). Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:6, Özel Sayı:1, Makale No:25, s.297-307.

2- Yokuş, G. , Ayçiçek, B. ve Yelken Yanpar, T. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Yükseköğretim Hizmet Kalitesi Algılarının  ve Kurumsal Aidiyet Düzeylerinin İncelenmesi:Eğitim Fakültesi Örneği, Karaelmas Journal of Educational Sciences, 5, s.1-18.

“Job Satisfaction: An Empirical Investigation of Scholars in Turkish Universities”

1- Eletter, S. ve diğerleri (2017). Generational Diversity and Work Values. Journal of Hotel & Business Management, 6(1), s. 1-5.

No comments yet

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: